Zasíláme po celé ČR a SR

 • eshop@zidekhk.com   +420 606 840 365

Obchodní podmínky pronájmu

 • Domov

 Vážení zákazníci, pro ty z vás, kteří upřednostňují detailní informace ohledně legislativy, doporučujeme velmi vzrušující čtení obchodních podmínek uvedených na tomto webu. 🙂

Obchodní podmínky pronájmu věcí movitých

  Obchodní podmínky pronájmu věcí movitých ve vlastnictví společnosti Zídekhk s.r.o.

 1. Použitelnost Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny uzavřené smlouvy o podnikatelském pronájmu mezi společností Zídekhk s.r.o. jako pronajímatelem (dále jen „pronajímatel“ nebo „společnost Zídekhk s.r.o.“) a fyzickou nebo právnickou osobou jako nájemcem (dále jen „smlouva“), jejichž předmětem je pronájem věcí movitých (dále jen „zboží“) ve vlastnictví pronajímatele a tvoří jejich nedílnou přílohu. Před uzavřením smlouvy tyto obchodní podmínky spolu s návrhem smlouvy tvoří návrh na uzavření smlouvy a představují vůli pronajímatele od samého počátku jednání o uzavření smlouvy. Osoba jednající se společností Zídekhk s.r.o. o uzavření smlouvy se do okamžiku uzavření smlouvy považuje za zájemce. Uzavřením smlouvy současně nájemce potvrzuje znalost těchto obchodních podmínek a souhlas s jejich obsahem při vědomí toho, že obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran smlouvy. Závazný obsah smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem tak tvoří pouze smlouva vč. těchto obchodních podmínek, ohledně které smluvní strany jejím uzavřením současně dávají najevo, že obsahuje veškeré ujednané náležitosti, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodly jinak.

2. Vznik pronájmu

Smlouva, jejímž předmětem je pronájem zboží (dále jen „předmět nájmu“) vzniká dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti:

-při osobním vyzvednutí předmětu nájmu v okamžiku (s uvedením dne), kdy si zákazník předmět nájmu u společnosti Zídekhk s.r.o. převezme.

-při zaslání předmětu nájmu v okamžiku (s uvedením dne a hodiny), kdy je předmět nájmu předán společností Zídekhk s.r.o. prvnímu přepravci za účelem jeho přepravy na místo určené nájemcem za předpokladu, že předmět nájmu je následně dodán na místo určené nájemcem.

3. Závaznost nabídek

Pokud není společností Zídekhk s.r.o. výslovně písemně uvedeno jinak, pronajímatel si vyhrazuje právo nabídku odvolat, , ledaže je v konkrétní a adresné písemné nabídce uvedena doba její platnosti (závaznosti) a zájemce před uplynutím takto stanovené lhůty konkrétní nabídku společnosti Zídekhk s.r.o.prostřednictvím doručení jím podepsané smlouvy pronajímateli přijme. Pokud není doba platnosti v nabídce uvedena, příp. nedošlo k jejímu přijetí, jsou všechny nabídky, zakázky, objednávky a dotazy na pronájem zboží společnosti Zídekhk s.r.o. závazné teprve okamžikem jejich písemného potvrzení společností Zídekhk s.r.o. na příslušné listině, nebo okamžikem dodání, případně rezervování nabízeného, či objednaného zboží zákazníkovi.

Obsah propagačních a obchodních materiálů používaných společností Zídekhk s.r.o., např. formuláře, katalogy a ceníky nejsou pro společnost Zídekhk s.r.o. závazné, pokud tak není konkrétní smlouvou výslovně stanoveno nebo pokud smlouva neobsahuje takový výslovný odkaz. Za nesprávnosti nebo odchylky týkající se údajů o ceně, nesprávnosti vyobrazení, kreseb, jakož i za nesprávnosti údajů o rozměrech a hmotnostech zboží obsažené v nabídkách, reklamách či katalozích distribuovaných společností Zídekhk s.r.o. nebo ve formulářích o potvrzení doručení poptávky zájemce na pronájem zboží, tedy ve všech fázích předcházejících případnému uzavření smlouvy, nenese společnost Zídekhk s.r.o. odpovědnost.

4. Rezervace zboží, storno

U společnosti Zídekhk s.r.o. je možné rezervovat zboží, o jehož pronájem má zájemce zájem. Rezervace zboží se uskuteční tak, že při uzavření smlouvy o pronájmu zboží se určí období, na které se rezervace předmětu nájmu vztahuje, a termín, kdy musí být předmět nájmu pro nájemce u pronajímatele k dispozici nájemníkem od pronajímatele převzat. Skutečnost, že nájemce nepřevezme rezervovaný předmět nájmu ve stanovený termín nebo na sjednané období, nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit sjednané nájemné v plné výši a za celou dobu, po kterou pro něj byl předmět nájmu rezervován.

Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, může nájemce zrušit rezervaci předmětu nájmu, avšak nejpozději ke dni předcházejícímu dni před dnem, od kterého má být pro něj předmět nájmu k dispozici. Zrušení rezervace předmětu nájmu musí být nájemcem učiněno písemně a k okamžiku dle předchozí věty doručeno pronajímateli s tím, že současně se zrušením rezervace předmětu nájmu je nájemce povinen společnosti Zídekhk s.r.o. uhradit tzv. stornovací poplatek kalkulovaný ve výši:

60% sjednaného nájemného, jestliže zruší rezervaci v době mezi 10. a 7. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu,

70% sjednaného nájemného, jestliže zruší rezervaci v době mezi 7. a 1. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu,

80% sjednaného nájemného, jestliže zruší rezervaci v době kratší než 1 den před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu.

5. Ukončení smlouvy

Nájem se uzavírá na sjednanou dobu určitou – doba trvání je uvedena v přísl. smlouvě. Jestliže užívá nájemce předmět nájmu i po uplynutí sjednané doby nájmu a neoznámí-li pronajímatel nájemci, že prodloužení nájmu je vyloučeno, mění se trvání nájmu na dobu neurčitou. Smlouvu je potom nájemce i pronajímatel oprávněn ukončit kdykoliv, a to okamžitou výpovědí. Nájem zaniká zejména vydáním (vrácením či odebráním) předmětu nájmu pronajímateli anebo odstoupením pronajímatele od Před uplynutím sjednané doby nájmu je společnost Zídekhk s.r.o. oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že nájemce se dostane do prodlení z důvodu neplacení sjednaného nájemného řádně a včas, trvá-li prodlení alespoň dva pracovní dny, nebo v případě, má-li pronajímatel podezření, že v důsledku trvání smlouvy a dispozice s předmětem nájmu může pronajímateli vzniknout škoda či jiná újma, nebo v případě zahájení insolvenčního řízení proti nájemci, při přerušení či zastavení podnikatelské činnosti nájemce, nebo v případě vstupu nájemce do likvidace – smlouva rovněž zaniká v případě smrti nájemce. Společnost Zídekhk s.r.o. je dále oprávněna od smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou či doplněním kauce ve smyslu článku 8 těchto obchodních podmínek anebo v případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu. Účinky odstoupení nastávají okamžikem dojití písemného rozhodnutí o odstoupení od smlouvy do dispoziční sféry nájemce. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok společnosti Zídekhk s.r.o. na úhradu sjednaného nájemného resp. jeho alikvótní části za dobu trvání nájmu, ani nárok na náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s trváním nájmu, a to i za dobu časově následující po odstoupení od smlouvy, a to až do okamžiku vrácení předmětu nájmu zpět do dispozice společnosti Zídekhk s.r.o.. Veškeré případy, kdy je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit, se současně považují za případy podstatného porušení smlouvy nájemcem.

V případě odstoupení od smlouvy, v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu zpět pronajímateli je společnost Zídekhk s.r.o. oprávněna kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, odebrat předmět nájmu nájemci, resp. osobě, u které se nachází. Nájemce je povinen poskytnout společnosti Zídekhk s.r.o. potřebnou součinnost tak, aby předmět nájmu mohl být společností Zídekhk s.r.o. převzat nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od data odstoupení od smlouvy. Nájemce souhlasí, aby si společnost Zídekhk s.r.o. zjednala přístup k předmětu nájmu. Jakákoliv odpovědnost společnosti Zídekhk s.r.o. za škodu, která příp. vznikne nájemci v souvislosti s ukončením smlouvy, resp. odebráním zboží, je vyloučena.

6. Odpovědnost

V případě porušení podstatné smluvní nebo jiné povinnosti se odpovědnost společnosti Zídekhk s.r.o. omezuje na náhradu skutečné a předvídatelné škody, nejvýše však do hodnoty celkové výše nájemného za předmět nájmu dle smlouvy; náhrada ušlého zisku je vyloučena. V případě vady předmětu nájmu (vzniklé předchozím pronájmem zboží), nebo v případě že zájemcem/nájemcem objednané zboží není k dispozici skladem, společnost Zídekhk s.r.o. si vyhrazuje právo na dodání jiného předmětu nájmu obdobných parametrů a výkonových charakteristik. V případě vzniku odpovědnosti společnosti Zídekhk s.r.o. za škodu vzniklou nájemci v souvislosti s pronájmem zboží se plnění z titulu odpovědnosti za škodu ve svém souhrnu omezuje maximální částkou kalkulovanou ve výši sjednaného nájemného dle smlouvy.

7. Nájemné

Nájemné uvedené v katalogu strojů společnosti Zídekhk s.r.o. je stanoveno na bázi denní sazby (není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí užívání v režimu 24 hodin), nebo na bázi týdenní sazby; z tohoto způsobu určení nájemného vychází i nájemné sjednané ve smlouvě, které smluvní strany zavazuje. V případě překročení sjednané doby pronájmu vzniká společnosti Zídekhk s.r.o. nárok na zaplacení smluvní pokuty dle článku 16 těchto obchodních podmínek. Nájemné uvedené v katalogu, resp. ve smlouvě nezahrnuje DPH, údržbu, pohonné hmoty a maziva. Povinnost úhrady nájemného vzniká za každý kalendářní den užití předmětu nájmu, tj. i za dny pracovního volna a pracovního klidu.

Nájemné za užití předmětu nájmu v průběhu víkendu (víkendem se pro tyto účely rozumí doba od pátku 15:30 hodin do pondělí 8.00 hodin) se účtuje jako užití v rozsahu 12 hodin příp. v rozsahu 1,5 dne. V případě zájmu zájemce o pronájem stroje na dobu delší než čtyři týdny mu bude výše nájemného sdělena na dotaz.

V případě pronájmu stroje na dobu jednoho dne je nájemce oprávněn předmět nájmu užívat po dobu 24 hodin od okamžiku vzniku pronájmu (bod 2 obchodních podmínek) za předpokladu, že následující den je pracovním dnem; v opačném případě skončí doba pronájmu stroje ve stejný den, kdy pronájem vznikl s povinností nájemce jej odevzdat pronajímateli do 16:00 hod. přísl. dne. Nájemce je povinen zaplatit sjednané nájemné při vrácení předmětu nájmu v provozovně společnosti Zídekhk s.r.o., ve které byl předmět nájmu nájemcem převzat a/nebo v provozovně společnosti Zídekhk s.r.o., ve které je dle smlouvy nájemce povinen předmět nájmu vrátit.

Ceny nájemného uvedené v katalogu strojů společnosti Zídekhk s.r.o. byly kalkulovány na základě skutečností existujících v době zpracování katalogu; mají pouze informativní charakter a při uzavírání smlouvy o pronájmu nejsou pro společnost Zídekhk s.r.o. závazné.

Zájemce bere na vědomí, že každá z provozoven společnosti Zídekhk s.r.o. může provádět vlastní cenovou politiku, která není přenositelná ve vztahu k jiným provozovnám společnosti Zídekhk s.r.o..

Společnost Zídekhk s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranným rozhodnutím měnit cenovou politiku a upravit výši nájemného, jestliže se změní faktory rozhodné pro kalkulaci výše nájemného – to se nevztahuje na již uzavřené smlouvy. K těmto faktorům patří, mimo jiné, změna cen přepravného, dovozních a vývozních cel, nebo jiných odvodů a/nebo daní v tuzemsku a zahraničí, mezd, platů, sociálních nákladů a změny směnného kurzu. Rozhodnutí společnosti Zídekhk s.r.o. o změně nájemného z výše uvedených důvodů společnost Zídekhk s.r.o. promítne do nově uzavíraných smluv a ceníků.

8. Kauce

Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je nájemce povinen uhradit za každý pronájem věci kauci ve výši uvedené ve smlouvě. Kauce je společností Zídekhk s.r.o. stanovena ve výši nájemného přiměřeně odpovídající době nájmu a přibližné (prodejní) hodnotě předmětu nájmu. Má-li nájemce zájem prodloužit smlouvu, je povinen nejpozději v den skončení smlouvy složit novou kauci resp. doplnit kauci na výši sdělenou mu společností Zídekhk s.r.o.. V případě, že zákazník neuhradí resp. nedoplní kauci v termínu dle předchozí věty a ve výši určené společností Zídekhk s.r.o., je společnost Zídekhk s.r.o. oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy, aniž by tím bylo dotčeno její právo na náhradu škody, příp. smluvní pokutu za prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nájemce bere na vědomí, že kauce není účelově určena jako záloha na nájemné. Ke dni ukončení smlouvy je společnost Zídekhk s.r.o. oprávněna zúčtovat kauci proti svým pohledávkám za nájemcem existujícím ke dni skončení nájmu, a to ve vztahu ke všem smluvním vztahům existujícím ke dni zúčtování mezi společnosti Zídekhk s.r.o. a nájemcem. Budou-li ze strany zákazníka veškeré závazky vyplývající ze smlouvy o pronájmu zboží řádně a včas uhrazeny, bude složená kauce neprodleně zákazníkovi vrácena, příp. vrácena v části zbývající po čerpání (započtení) všech pohledávek pronajímatele za nájemcem. O uhrazení kauce (s uvedením její výše a údajem o datu uhrazení) vystaví pronajímatel nájemci písemné potvrzení. Kauce se hradí v hotovosti či bezhotovostně dle rozhodnutí společnosti Zídekhk s.r.o..

9. Kontrola

Za účelem vyloučení pochybností / nedorozumění je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu bezodkladně při jeho převzetí. Vyskytnou-li se na předmětu nájmu vady, nedostatky nebo má-li nájemce stížnosti, je povinen:

ihned písemně (tj. e-mailem) kontaktovat společnost Zídekhk s.r.o.

Převzetím zboží nájemce dává na vědomí, že zboží náležitě prohlédl a shledal jej za bezvadné – za případné vady zjistitelné při kontrole, které nebyly před okamžikem převzetí zboží nájemcem vytknuty, pronajímatel neodpovídá. Okamžikem převzetí zboží současně přechází na nájemce nebezpečí škody na zboží, a to až do doby opětovného převzetí zboží pronajímatelem po skončení nájmu – v dalším platí pravidla článku 15 těchto obchodních podmínek.

Musí-li být předmět nájmu z pokynu pronajímatele přivezen přepravcem společnosti Zídekhk s.r.o. příp. třetí osobou zpět do společnosti Zídekhk s.r.o., bude zkontrolován. Převzetí předmětu nájmu k přepravě přepravcem společnosti Zídekhk s.r.o. nebo třetí osoby se za takovou kontrolu nepovažuje. Jestliže by chtěl být nájemce kontrole přítomen, musí to písemně oznámit předem, aby mohl být stanoven termín kontroly (do 24 hodin po dovezení zboží pronajímateli). Bude-li zjištěna škoda, ztráta, opomenuté čištění nebo špatné zabalení, aniž by byl při tom nájemce přítomen, je výsledek kontroly společnosti Zídekhk s.r.o. závazný i pro nájemce. Společnost Zídekhk s.r.o. provede kontrolu a vyrozumí o jejím výsledku nájemce do deseti dnů (víkendy a svátky nepočítaje) poté, co bude předmět nájmu vrácen zpět společnosti Zídekhk s.r.o.. Společnost Zídekhk s.r.o. může pak zařídit neprodlenou opravu nebo výměnu a vyúčtovat nájemci všechny s tím související náklady.

Poškozený předmět nájmu, příp. jednotlivé části, které nemohou být opraveny, budou dány nájemci k dispozici nejpozději do 30 dnů od vyúčtování a úhrady náhrady škody.

10. Škoda a/nebo ztráta

Škody, které na předmětu nájmu vzniknou během doby pronájmu (tj. od okamžiku přechodu nebezpečí škody), musejí být nájemcem písemně ohlášeny společnosti Zídekhk s.r.o. bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 48 hodin od jejich vzniku – nahlášeny musí být veškeré případy poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu. Nájemce je povinen nahradit škodu vzniklou na předmětu nájmu. Náhrada škody bude kalkulována  ve výši odpovídající časové hodnotě předmětu nájmu ke dni vzniku škody, ve výši aktuální pořizovací ceny totožného, nebo obdobného zboží snížené o účetní odpisy nebo počet hodin, po které bylo poškozené příp. ztracené zboží v provozu, nebo ve výši nákladů nutných na provedení opravy poškozeného zboží pronajatého od společnosti Zídekhk s.r.o.. Totéž platí pro případ vzniku škody na jednotlivých dílech a/nebo příslušenství předmětu nájmu. Kromě této odpovědnosti nese nájemce odpovědnost za všechny další škody, které v souvislosti s poškozením a/nebo ztrátou předmětu nájmu vzniknou společnosti Zídekhk s.r.o..

V případě, že po ztrátě předmětu nájmu a zaplacení časové hodnoty předmětu nájmu nájemcem dle předchozího odstavce dojde k následnému nálezu a vrácení předmětu nájmu zpět společnosti Zídekhk s.r.o., je nájemce povinen zaplatit nájemné za celou dobu, po kterou bylo zboží mimo dispozici a kontrolu společnosti Zídekhk s.r.o.. Tato částka bude odečtena od nájemcem zaplacené časové hodnoty předmětu nájmu; případný zůstatek bude nájemci vyplacen bez zbytečného odkladu.

Společnost Zídekhk s.r.o. neodpovídá za škody, které vznikly nájemci nebo třetí osobě v souvislosti s užitím předmětu nájmu, s výjimkou případu zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Avšak odpovědnost pronajímatele se omezuje na náhradu skutečné předvídatelné škody; pro zproštění se odpovědnosti platí dotčená ustanovení občanského zákoníku. Nájemce je povinen poskytnout společnosti Zídekhk s.r.o. náležitou součinnost při obraně proti nárokům uplatněných třetími osobami vůči společnosti Zídekhk s.r.o. z titulu škod způsobených v souvislosti s užíváním předmětu nájmu nájemcem.

Společnost Zídekhk s.r.o. prohlašuje, že v zákonem stanovených případech sjednala a uzavřela zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového zařízení. Nájemce je v případě způsobení škody třetí osobě v souvislosti s užitím předmětu nájmu povinen uhradit případné nároky, jež nejsou kryty pojistným plněním, a to zejména:

 • nároky třetích osob na náhradu škody, která je obecně hrazena pojišťovnou z titulu výše uvedené pojistné smlouvy, avšak v konkrétním případě je dána výluka z pojistného plnění (např. způsobení škody při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, nebo omamných látek, apod.)
 • spoluúčast ve výši uvedené v pojistné smlouvě

Bez ohledu na zavinění odpovídá nájemce společnosti Zídekhk s.r.o. za škodu vzniklou ztrátou, odcizením, zničením, nebo poškozením předmětu nájmu, jeho součástí a/nebo příslušenství. Nájemce se zavazuje učinit veškerá preventivní opatření proti krádeži předmětu nájmu za účelem splnění primární povinnosti vrátit předmět nájmu zpět společnosti Zídekhk s.r.o. ve stavu, v jakém jej od společnosti Zídekhk s.r.o. do pronájmu převzal.

11. Posudek

Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku vyhotoveného na žádost společnosti Zídekhk s.r.o. za účelem stanovení výše škody, nákladů na opravu a/nebo uvedení předmětu nájmu do původního stavu (stav při převzetí předmětu nájmu nájemcem) nese nájemce. Nájemce je srozuměn s tím, že při škodě na předmětu nájmu odhadnuté společností Zídekhk s.r.o. vyšší než 35 000,- Kč bude znalecký posudek vyhotoven na náklady nájemce znalcem či znaleckým ústavem s přísl. zaměřením, určeným dle rozhodnutí společnosti Zídekhk s.r.o.; při škodě na předmětu nájmu odhadnuté společností Zídekhk s.r.o. částkou nižší než 35 000,- Kč si společnost Zídekhk s.r.o. vyhrazuje provést vlastní ocenění škody. Takto stanovená výše škody vzniklé na předmětu nájmu je pro nájemce závazná.

12. Použití a údržba

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu společnosti Zídekhk s.r.o. ve sjednaném termínu a ve stavu, v jakém se nacházel při jeho převzetí nájemcem. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu čistý, roztříděný a zabalený stejným způsobem jako při jeho převzetí. V případě nedostatečného roztřídění či vyčištění předmětu nájmu budou nájemci vyúčtovány náklady spojené s roztříděním popř. čištěním předmětu nájmu (dle ceníku pronajímatele).

13. Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje umožnit společnosti Zídekhk s.r.o. kdykoliv přístup k předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje odmítat jakékoliv nároky týkající se předmětu nájmu uplatněné třetími osobami vůči nájemci či společnosti Zídekhk s.r.o.. O takovýchto ze strany třetích osob vznesených nárocích se nájemce zavazuje bezodkladně písemně informovat společnost Zídekhk s.r.o.. Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu a/nebo umožnit jeho užití třetí osobou výlučně na základě předchozího písemného souhlasu společnosti Zídekhk s.r.o.. 

Nájemce však vždy odpovídá za případnou škodu vzniklou na předmětu nájmu sám, bez ohledu na to, kdo škodu způsobil, resp. bez ohledu na povolení či nepovolení nájmu. Nájemce je oprávněn předmět nájmu přepravit nebo nechat přepravit výlučně na adresu uvedenou ve smlouvě. Nájemce a/nebo třetí osoba jsou povinni neprodleně informovat společnost Zídekhk s.r.o. o jakémkoliv právním jednání, v důsledku kterého by movité a/ nebo nemovité věci nájemce a/nebo třetí osoby, případně předmět nájmu mohly být zabaveny a/nebo v důsledku kterého by jakýmkoli způsobem mohla být omezena a/nebo dotčena vlastnická práva společnosti Zídekhk s.r.o. k předmětu nájmu.

14. Pokuty a daně

Nájemce se zavazuje zaplatit veškeré náklady, daně (mj. i místní poplatky), případně pokuty, které vyplynou, nebo budou uloženy v souvislosti s užíváním předmětu nájmu nájemcem a/nebo třetí osobou.

15. Nebezpečí škody při nakládce a vykládce

Nájemce nese nebezpečí ztráty a/nebo vzniku škody na předmětu nájmu po celou dobu pronájmu, tedy i při nájemcem či pro nájemce prováděné přepravě předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje zabalit a naložit předmět nájmu přiměřeným způsobem odpovídajícím druhu zboží a způsobu přepravy předmětu nájmu. Toto platí též pro nájemce, který obdrží předmět nájmu od společnosti Zídekhk s.r.o. dodaný v kontejnerech a sám jej vykládá a zase nakládá. Předmět nájmu musí být pečlivě naložen, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození posunutím a/nebo převržením nákladu. Společnost Zídekhk s.r.o. nevykonává kontrolu správnosti nakládky ve vztahu k přepravě.

Vyžádá-li si nájemce při nakládce/vykládce předmětu nájmu asistenci zaměstnanců společnosti Zídekhk s.r.o., stane se tak zcela na vlastní nebezpečí a odpovědnost nájemce; případná škoda na předmětu nájmu způsobená uvedenými osobami nezakládá postihová práva nájemce vůči společnosti Zídekhk s.r.o..

16. Vrácení

Nebude-li předmět nájmu vrácen společnosti Zídekhk s.r.o. ke dni ukončení trvání smlouvy, je nájemce povinen zaplatit společnosti Zídekhk s.r.o. smluvní pokutu ve výši denní sazby nájemného s přirážkou 25 % denní sazby nájemného, a to za každý den prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu společnosti Zídekhk s.r.o. až do dne fyzického vrácení předmětu nájmu pronajímateli. V dalším platí § 2320 odst. 1 občanského zákoníku. Pro účely úhrady smluvní pokuty je společnost Zídekhk s.r.o. oprávněna čerpat kauci ve smyslu článku 8 těchto obchodních podmínek až do její plné výše. O předání a převzetí předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol.

17. Pomoc řidiči

Jestliže se společnost Zídekhk s.r.o. a nájemce dohodnou, že předmět nájmu bude nájemci dodán a/nebo u něj vyzvednut, je nájemce povinen poskytnout náležitou součinnost při nakládce a/nebo vykládce předmětu nájmu v dohodnutém místě, ledaže by se strany písemně dohodly jinak. Nezajistí-li nájemce náležitou součinnost při nakládce a/nebo vykládce předmětu nájmu, je povinen společnosti Zídekhk s.r.o. uhradit náklady takto vzniklé.

18. Dovoz a odvoz

Dovoz a odvoz pronajatého zboží plánuje oddělení transportu společnosti Zídekhk s.r.o. na dobu mezi 7 a 17. hodinou. Požádá-li nájemce o dovoz a/nebo odvoz předmětu nájmu v určitou (konkrétněji) dohodnutou dobu, bude mu společností Zídekhk s.r.o. účtován příplatek ve výši 50 % běžných nákladů na dopravu předmětu nájmu. Společnost Zídekhk s.r.o. dodává předmět nájmu výlučně do výšky na úrovni přízemí. Nájemce je povinen zajistit, aby ve sjednaném místě a termínu dodávky předmětu nájmu byla přítomna osoba písemně zmocněná nájemcem k převzetí předmětu nájmu. V opačném případě je společnost Zídekhk s.r.o. oprávněna odvézt předmět nájmu zpět. Náklady takto vzniklé nese nájemce. V případě sporu o to, zda předmět nájmu byl společností Zídekhk s.r.o. dodán řádně a včas, nese důkazní břemeno opaku nájemce.

Dohodnou-li se strany, že společnost Zídekhk s.r.o. předmět nájmu od nájemce odveze, je nájemce povinen písemně sdělit společnosti Zídekhk s.r.o. nejméně 48 hodin předem (víkendy a svátky nepočítaje), že předmět nájmu je připraven k odběru. Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese nájemce až do okamžiku předání předmětu nájmu společnosti Zídekhk s.r.o. resp. třetí osobě sjednané společností Zídekhk s.r.o. k odvozu zboží.

Ve sjednaný den odvozu předmětu nájmu musí být předmět nájmu připraven od 8.00 hodin k převzetí společností Zídekhk s.r.o., roztříděný, vyčištěný, urovnaný a shromážděný na úrovni přízemí. Pro zachování kvality předmětu nájmu zůstává původní obalový materiál uložený u nájemce. Nebude-li předmět nájmu připraven k přepravě řádně a včas, je nájemce povinen uhradit společnosti Zídekhk s.r.o. dodatečně vzniklé náklady. Tyto náklady se nahrazují částkou ve výši odpovídající součtu nájemného za jeden den a dodatečných nákladů na dopravu předmětu nájmu.

Nájemce je povinen určit oprávněnou osobu, která ve smluvený den předá předmět nájmu společnosti Zídekhk s.r.o. Jestliže se tak nestane, je společnost Zídekhk s.r.o. přesto oprávněna předmět nájmu odvézt. Pro případ sporu, zda byl předmět nájmu skutečně vrácen ve správném množství a/ nebo řádném stavu, nese důkazní břemeno nájemce.

19. Úhrada nájemného

Není-li sjednáno ve smlouvě jinak, probíhá úhrada nájemného prostřednictvím platební brány e-shopu www.zidekhk.com, nebo při vrácení předmětu nájmu v hotovosti nebo úhradou faktury vystavené společností Zídekhk s.r.o. 

Tyto faktury budou na žádost nájemce opatřeny číslem objednávky, příp. jiným označením. Vrácení objednávky na konci nájmu společně s fakturou není vzhledem k plně automatizovanému vystavování faktur možné. Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení bez nároku na slevu nebo započtení. Při pronájmu zboží na dobu nejméně dvou týdnů se platí nájemné na dva týdny dopředu. Neuhradí-li nájemce fakturu ve lhůtě splatnosti, ocitá se v prodlení. Totéž platí, jestliže vlivem nedostatečných finančních prostředků nebo vlivem jiného pochybení na straně nájemce nedojde k včasné úhradě nájemného. V případě výše uvedeného prodlení je společnost Zídekhk s.r.o. oprávněna od nájemní smlouvy odstoupit a předmět nájmu neprodleně odebrat. Všechny náklady a škody tímto vzniklé společnosti Zídekhk s.r.o. je povinen uhradit nájemce.

20. Prodlení nájemce

Jestliže nájemce neuhradí sjednané nájemné ve stanovené lhůtě, příp. v blíže sjednané lhůtě, je v prodlení. V tomto případě vzniká společnosti Zídekhk s.r.o., aniž by o prodlení musela nájemce informovat, nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, jakož i na úhradu všech nákladů vynaložených na soudní a/nebo mimosoudního vymáhání pohledávky. Lhůta pro reklamaci faktury činí 10 dní od data jejího vystavení. Bez písemného souhlasu společnosti Zídekhk s.r.o. není nájemce oprávněn k započtení vzájemných pohledávek a/nebo k pozastavení svých plateb.

21. Pojištění nájemce pro případ škody na předmětu nájmu

Společnost Zídekhk s.r.o. je oprávněna na základě posouzení podmínek konkrétní smlouvy požadovat, aby zájemce sjednal odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu nájmu spolu s vinkulací pojistného plnění ve prospěch společnosti Zídekhk s.r.o.. Společnost Zídekhk s.r.o. je oprávněna odepřít uzavření smlouvy, pozastavit dodání předmětu nájmu nájemci, dokud jí nájemce nepředloží doklad o sjednání pojištění ve smyslu předchozí věty. Za dobu, po kterou společnost Zídekhk s.r.o. pozastaví dodání předmětu nájmu z důvodu neexistence odpovídající pojistné smlouvy, je nájemce nadále povinen platit nájemné. Společnost Zídekhk s.r.o. si vyhrazuje stanovit zájemci / nájemci další povinnosti ohledně omezení odpovědnosti za vybraná (pojistná) rizika, vyplývající z odst. 21.2 tohoto článku obchodních podmínek. V případě porušení výše uvedených povinností je společnost Zídekhk s.r.o. oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy.

Společnost Zídekhk s.r.o. dle svých obchodních podmínek před uzavřením smlouvy umožní zájemci uzavřít dohodu o zproštění odpovědnosti za vznik nahodilé škody na předmětu nájmu. Uzavření takové dohody je možné jen u vybraného zboží společnosti O konkrétních podmínkách uzavření dohody o zproštění odpovědnosti za vznik nahodilé škody na předmětu nájmu se zájemce může informovat ve všech provozovnách společnosti Zídekhk s.r.o.

22. Spory

Všechny spory, které vzniknou na základě  smlouvy uzavřené se společností Zídekhk s.r.o., budou rozhodovány věcně příslušným soudem podle českého práva.

Práva a povinnosti smluvních stran při uzavření smlouvy se řídí smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou přílohou smlouvy. Ustanovení těchto obchodních podmínek se přiměřeně aplikuje i na jednání společnosti Zídekhk s.r.o. a zájemce o uzavření smlouvy učiněné před uzavřením smlouvy, do ukončení jednání o uzavření smlouvy. Žádná ze stran smlouvy tudíž není oprávněna a nebude odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se použijí pouze v záležitostech smlouvou a/nebo obchodními podmínkami neupravených. Pro odstranění případných pochybností se na jednání před uzavřením smlouvy, resp. do ukončení jednání o uzavření smlouvy dohodou stran nepoužijí následující ustanovení OZ: § 1729 OZ, § 1732 odst. 2 NOZ, § 1740 odst. 3 NOZ, § 1751odst. 2 NOZ, § 1765-§ 1766 NOZ, § 1793-§ 1794 NOZ, § 2208 NOZ, § 2318 NOZ, § 2320 odst. 1 OZ a § 2317 NOZ.

24. Změna obchodních podmínek

Společnost Zídekhk s.r.o. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky nahradit novými obchodními podmínkami, které se stanou součástí nových smluv, čímž nastává jejich účinnost a závaznost.

© Zídekhk s.r.o. 2024

error: Content is protected !!
0
  0
  Váš košík
  Tvůj košík je prázdnýNávrat do obchodu